Calendari fiscal 2024

Trobareu la informació del calendari fiscal de l’Ajuntament de Siurana d’Empordà a aquest apartat:

Avís: Transcorregut el termini d’ingrés en via voluntària de pagament, els deutes seran exigits amb els recàrrecs del període executiu, que determina el meritament del recàrrec de

constrenyiment i dels interessos de demora, d’acord amb allò previst a l’article 28 de la Llei General Tributària 58/2003, de 17 de desembre.

  • El recàrrec executiu del 5% a aplicar quan es satisfaci la totalitat del deute no ingressat en període voluntari abans de la notificació de la providència de constrenyiment.
  • El recàrrec de constrenyiment reduït del 10% quan es satisfaci la totalitat del deute no ingressat en període voluntari i el propi recàrrec, abans de la finalització dels terminis determinats a l’article 62.5 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
  • El recàrrec de constrenyiment ordinari del 20% quan no sigui d’aplicació ni el recàrrec executiu ni el recàrrec de constrenyiment reduït.
  • Els interessos de demora es meriten des de l’inici del període executiu, però només s’exigiran quan sigui d’aplicació el recàrrec de constrenyiment ordinari.

SISTEMES DE PAGAMENT AMB XALOC:

Podeu efectuar el pagament de tots els vostres tributs d’una de les maneres següents:

  1. Personalment

Mitjançant la presentació dels documents de pagament a qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores.

  1. Per internet a la vostra entitat bancària.

Podreu optar per aquesta fórmula quan la vostra entitat bancària ofereixi el servei de banca en línia o banca electrònica. La utilització d’aquest mitjà us permetrà fer el pagament a la vostra entitat, tant en període voluntari com executiu, de tots els tributs (i/o multes) que el vostre ajuntament hagi delegat en XALOC:

 

Per internet a través de la pàgina web (www. cat)

  1. Caixer automàtic
  2. Domiciliació bancària

En cas que vulgueu domiciliar els vostres tributs, heu d’emplenar un document d’ També podeu realitzar aquest tràmit a través d’internet a www.xalocgirona.cat a través de la CARPETA CIUTADANA dins de l’ Oficina Virtual.

L’ordre de domiciliació té una vigència de caràcter indefinit. Qualsevol modificació de la domiciliació o la sol·licitud de baixa d’aquesta s’haurà de comunicar al servei de recaptació del vostre municipi o a qualsevol de les nostres oficines.

Entitats col·laboradores:Caixa de Girona, Caixa d’ Estalvis i Pensions de Barcelona, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Caixa Catalunya, Caixa Sabadell, Caixa Laietana, Caixa Manresa, Caixa Penedès, Caja Duero, Caja Madrid, Ibercaja, Bancaja, Banco Popular, Banco Pastor, Banco Santander,BBVA, i al “Servicaixa”