Ordenances i Reglaments

Ordenances

OOF 4_Impost sobre vehicles de tracció mecànica

OOF 4(7)_Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana_Plusvàlua

OOFF 6_Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

OOFF 9_Taxa expedició documents administratius

OOFF 11_Taxa per llicències urbanístiques

OOFF 13_Taxa cementiri

OOFF 14_Taxa clavegueram

OOFF 15_Taxa recollida escombraries

OOFF Edicte aprovació definitiva ooff 2022

Més informació BOP :  http://www.ddgi.cat/bop/cerca

Reglaments

EDICTE DE PUBLICACIÓ DE SOTMETIMENT A CONSULTA PÚBLICA
PRÈVIA