Manteniment del ferm per la Diputació-Xarxa Viària

Us informem que la Diputació de Girona, àrea de Territori i Sostenibilitat, Xarxa viària, està fent el manteniment i reforç del ferm a la carretera GI-8565, de la GI-6227 a Siurana.

Les obres consistiran en l’estesa d’una capa d’aglomerat semicalent de 5 cm, dos trams
de cuneta formigonada de 120 m i l’adequació els accessos a la nova rasant de la
calçada, per això es substituiran els passos de lloses per tubs.

Preveiem una durada de 20 dies.

Durant l’execució de les obres es circularà amb trànsit alternatiu per un carril.
Posteriorment, es restituirà la senyalització horitzontal.
Adjuntem plànol de situació de l’actuació: