Edictes del BOP

bop
Exercici: 2023 Bop: 220-0 Edicte: 9560 AJUNTAMENT DE SIURANA - Informació pública de sol·licitud de llicència urbanística d'obra per a l'ampliació d'un cobert ramader
Exercici: 2023 Bop: 210-0 Edicte: 8910 AJUNTAMENT DE SIURANA - Aprovació del calendari fiscal per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 207-0 Edicte: 8909 AJUNTAMENT DE SIURANA - Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances fiscals per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 188-0 Edicte: 8024 AJUNTAMENT DE SIURANA - Suspensió prèvia de llicències d'obres modificació puntual núm. 7 de les normes subsidiàries
Exercici: 2023 Bop: 187-0 Edicte: 7993 AJUNTAMENT DE SIURANA - Suspensió prèvia de llicències d'obres MP núm. 6 de les NNSS
Exercici: 2023 Bop: 169-0 Edicte: 7406 AJUNTAMENT DE SIURANA - Aprovació definitiva del Reglament de funcionament i servei públic del cementiri municipal
Exercici: 2023 Bop: 168-0 Edicte: 7382 AJUNTAMENT DE SIURANA - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 4/2023
Exercici: 2023 Bop: 152-0 Edicte: 6708 AJUNTAMENT DE SIURANA - Aprovació definitiva del projecte constructiu de les obres de millora del drenatge del camí de Siurana a Sant Tomàs
Exercici: 2023 Bop: 144-0 Edicte: 6200 AJUNTAMENT DE SIURANA - Organització i funcionament legislatura 2023/2027
Exercici: 2023 Bop: 142-0 Edicte: 6124 AJUNTAMENT DE SIURANA - Nomenament de regidories 2023/2027