Edictes

Edicte Agència Catalana de l’Aigua: Anunci d’informació pública de sol·licitud de concessió d’aigües, modificació de característiques de concessió d’aigües i incoació d’expedients d’extinció.

Exercici: 2024 Bop: 142-0 Edicte: 6340 AJUNTAMENT DE SIURANA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 3/2024
Exercici: 2024 Bop: 142-0 Edicte: 6324 AJUNTAMENT DE SIURANA - Aprovació inicial del Pla director de l'aigua de Siurana
Exercici: 2024 Bop: 109-0 Edicte: 4694 AJUNTAMENT DE SIURANA - Modificació de la periodicitat de les sessions plenàries ordinàries
Exercici: 2024 Bop: 109-0 Edicte: 4676 AJUNTAMENT DE SIURANA - Modificació de la composició de la Comissió Especial de Comptes
Exercici: 2024 Bop: 108-0 Edicte: 4665 AJUNTAMENT DE SIURANA - Exposició pública del compte general de l'exercici 2023
Exercici: 2024 Bop: 100-0 Edicte: 4431 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació definitiva del projecte d'ampliació i millora del camí de Sant Tomàs de Fluvià a Siurana
Exercici: 2024 Bop: 61-0 Edicte: 2300 AJUNTAMENT DE SIURANA - Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera
Exercici: 2024 Bop: 57-0 Edicte: 2242 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació inicial del Projecte d'ampliació i millora de camí rural - camí de Sant Tomàs de Fluvià a Siurana
Exercici: 2024 Bop: 49-0 Edicte: 1867 AJUNTAMENT DE SIURANA - Esmena d'error en l'edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2024
Exercici: 2024 Bop: 34-0 Edicte: 1192 AJUNTAMENT DE SIURANA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 6/2023