Edictes

Edicte Agencia Catalana de l’Aigua: Anunci d’informació pública de sol·licitud de concessió d’aigües, modificació de característiques de concessió d’aigues i incoació d’expedients d’extinció.

Exercici: 2023 Bop: 58-0 Edicte: 2096 AJUNTAMENT DE SIURANA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 1/2023
Exercici: 2023 Bop: 37-0 Edicte: 1269 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Informació pública de la memòria valorada "Millora del paviment d'asfalt del camí de Siurana"
Exercici: 2023 Bop: 26-0 Edicte: 745 AJUNTAMENT DE SIURANA - Aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 18-0 Edicte: 531 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Signatura del conveni per al pagament de les taxes del BOP amb l'Ajuntament de Siurana
Exercici: 2023 Bop: 8-0 Edicte: 43 AJUNTAMENT DE SIURANA - Aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2022 Bop: 245-0 Edicte: 11541 AJUNTAMENT DE SIURANA - Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 245-0 Edicte: 11537 AJUNTAMENT DE SIURANA - Aprovació de les bases reguladores de la convocatòria per a l'estabilització de places vacants a la plantilla de personal laboral, pel procediment de concurs de mèrits de torn lliure
Exercici: 2022 Bop: 245-0 Edicte: 11494 AJUNTAMENT DE SIURANA - Aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 235-0 Edicte: 10649 AJUNTAMENT DE SIURANA - Aprovació definitiva de la modificació de crèdits 6/2022
Exercici: 2022 Bop: 209-0 Edicte: 9568 AJUNTAMENT DE SIURANA - Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2023