COMUNICAT D’AUTORITZACIONS D’ACTIVITATS DE RISC D’INCENDI FORESTAL

Pel vostre coneixement i efectes oportuns, us adjuntem informació resumida sobre la pròxima campanya d’autoritzacions d’activitats de risc d’incendi forestal.

Del 15 de març al 15 d’octubre, les activitats de risc d’incendi que es duguin a terme a menys de 500 metres de terreny forestal, necessiten autorització de la Direcció General de Boscos i Gestió del Medi, segons el Decret 64/1995, del 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. Les activitats amb risc d’incendi forestal a menys de 500 metres de terreny forestal s’han de sol·licitar individualment de manera presencial a l’oficina comarcal corresponent o telemàticament a través del formulari específic:

https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.doreqCode=inicial&setlocale=ca_ES&idServei=M02760SOLC

Les següents activitats fetes per persones físiques o jurídiques que es duguin a terme a menys de 500 metres de terreny forestal dins del seu municipi, necessiten el vist i plau de l’ajuntament:

Del 15 de març al 15 d’octubre

Focs d’esbarjo (a terra, amb llenya o similars)

Carboneres a nivell particular

Fogonet de gas en ruta fora de llocs permesos

Del 15 de juny al 15 de setembre

Carbonet vegetal

Fogó de gas

Pirotècnia, correfocs, cercaviles

Demostracions artístiques

Castells de focs Flama del Canigó/Torxes

Fogueres o falles Tallada d’arbres o altres generacions de restes en zones urbanes

Finalment, us recordem que l’entrada en vigor de la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular (BOE núm. 85, de 9.4.2022) prohibeix tot l’any i a tot el territori:

a) La crema de restes de jardineria

b) La crema de restes forestals. Excepcionalment, l’òrgan competent donarà permisos per cremar restes silvícoles amb l’objecte de prevenir incendis forestals.

c) La crema de restes vegetals agrícoles. La llei dispensa d’aquesta prohibició a les petites explotacions agràries*.

*Explotació agrària: el conjunt de béns i drets organitzats empresarialment pel seu titular, en l’exercici de l’activitat agrària, primordialment amb fins de mercat, els quals constitueixin una unitat de gestió tecnicoeconòmica.

Per qualsevol dubte referent a la prevenció d’incendis forestals, es poden dirigir al Servei de Prevenció d’Incendis Forestals a l’adreça electrònica següent:   spif.dmah@gencat.cat